วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จเยี่ยม โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน อาโอยามา
หมู่ ๑๑ บ้านป่าคา ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง
วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕

รับพระราชทาน เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่๑
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน

ถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ ด้านปศุสัตว์

เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น