ร่วมงานกับส่วนราชการอื่น                                                

                                                
โครงการอำเภอยิ้มงานฤดูหนาวและกาชาดอำเภอฝาง

บริการฟรีน้ำนมสดจากเต้า คืนละ 50 ลิตร จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอฝางในงานฤดูหนาวและกาชาดปี 2554  เอกสารเผยแพร่ 1,500 ฉบับ1 ความคิดเห็น: