ร่วมงานกับส่วนราชการอื่น







































































                                                

                                                








































































โครงการอำเภอยิ้ม







งานฤดูหนาวและกาชาดอำเภอฝาง

บริการฟรีน้ำนมสดจากเต้า คืนละ 50 ลิตร จากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอฝางในงานฤดูหนาวและกาชาดปี 2554  เอกสารเผยแพร่ 1,500 ฉบับ



















1 ความคิดเห็น: