งานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กิจกรรมมาตรฐานฟาร์ม
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม

ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม

กิจกรรมเนื้อสัตว์อนามัย

กิจกรรมเฝ้าระวังสารตกค้างในผลิตภัณฑ์สัตว์

กิจกรรมอาหารสัตว์
ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอฝาง

ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอฝาง

กิจกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกร
เก็บตัวอย่างเนื้อและไขมันสัตว์ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

เก็บตัวอย่างเนื้อและไขมันสัตว์ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์