บุคคลากร


นายกิตติศักดิ์  มะรินทร์
ปศุสัตว์อำเภอ

การศึกษา


ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ โรงเรียนสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ รุ่นที่ 47
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ รุ่นที่ 5
MBA. Agro-Industry Management  Chiang - Mai  University  รุ่นที่ 5

อบรม / ศึกษา / ดูงาน

การให้บริการสุขภาพโคนม (เข้มข้น) พ.ศ. 2531 - 2532  สถาบันพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยโคนมแห่งชาติ ร่วมกับ FAO
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ผสมเทียม พ.ศ.2532 ศูนย์วิจัยการผสมเทียม เชียงใหม่
หลักสูตรการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2539   NECTEC
หลักสูตรการเพิ่มทักษะการจัดการฟาร์มโคนม พ.ศ. 2545
หลักสูตรการตรวจเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2547 สัตวแพทย์สภา
ดูงานการจัดการอุตสาหกรรมการเกษตร ในประเทศ / ประเทศจีน / ประเทศญี่ปุ่น
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 47

การทำงาน

หน่วยปราบโรคระบาดสัตว์กรมปศุสัตว์
หน่วยปราบโรคระบาดสัตว์ ที่ 5 จังหวัดเพชรบุรี
หน่วยปราบโรคระบาดสัตว์ ที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก
กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เชียงใหม่
หน่วยปราบโรคระบาดสัตว์ ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยบริการสุขภาพโคนม สถาบันพัฒนาการฝึกอบรมและวิจัยโคนมแห่งชาติ ร่วมกับ FAO
ปศุสัตว์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (MU) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ตอนบน
ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

เกียรติยศ

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย
เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญราชการชายแดน
เข็มเชิดชูเกียรติ ชั้นที่ 1 กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ประกาศเกียรติคุณ กรมปศุสัตว์ การป้องกันและกำจัดโรค FMD ปี  2534

นายอุดม  ขันทะสา
เจ้าพนักงานสัตวบาล

การศึกษา


ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เกษตรกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต ลำปาง
เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การทำงาน


เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริ โครงการหลวง ดอยอ่างขาง
นายศักดิ์ชัย  วิไล
เจ้าพนักงานสัตวบาล

การศึกษา


ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูงสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก

การทำงาน


โครงการมาสเตอร์บูล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมสหกรณ์โคนมและการเกษตรไชยปราการ จำกัด
เจ้าหน้าที่ผสมเทียมโครงการโคล้านครอบครัว อำเภอแม่อาย
สัตวบาลประจำฟาร์มบริษัทเอดีวายฟาร์ม จำกัดนางทิพวรรณ์  ศิริมา
ผู้ช่วยสัตวแพทย์


การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่การทำงาน
ลูกจ้างโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจน  ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลอินทขิล
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง

นางสาวกุลภรณ์  วงค์ราช
ผู้ช่วยสัตวแพทย์


การศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี  วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ   สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

การทำงาน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  เทศบาลตำบลเวียงฝาง
ผู้ช่วยสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝางนางสาวกัณฐมณี    ใหม่ขันธ์
พนักงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก


การศึกษา

ปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


การทำงาน

พนักงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอฝาง