งานส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

                                                                               

                                             
                                                

กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร

มอบแร่ธาตุโค กระบือ ให้กับเกษตรกรบ้านดอบป่าคา 29 เมย. 56

อุปกรณ์เก็บลูกไก่ แม่ไก่ ของชาวเขา(ภูมิปัญญาชาวบ้าน)

การเก็บแม่ไก่ ใส่อุปกรณ์เก็บไก่ (นะคะปู๋)

มอบพันธุ์สัตว์ปีกให้กับเกตรกร 29 เม.ย. 56


สภาพ ภูมิประเทศ บ้านดอยป่าคา ม.11 ต. ม่อนปิ่น อ.ฝาง
โค - กระบือ บ้านดอยป่าคา ม. 11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง 29 เม.ย. 56กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์บนพืนที่สูงตามแนวเกษตรธรรมชาติ(ทรัพย์ตะเคียน)

สนับสนุนพันธุ์ไก่ลูกผสมประดู่หางดำ จำนวน  24 ตัว เพศเมีย 20 ตัว เพศผู้ 4 ตัว สุกรลูกผสมพันธุ์เหมยซาน จำนวน 6  ตัว  เกษตรกร 5 ราย
บ้านทรัพย์ตะเคียน หมู่  15 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่โครงการหลวง(ดอยอ่างขาง)

สนับสนุนพันธุ์ไก่ลูกผสมประดู่หางดำ จำนวน 24 ตัว เพศเมีย 20 ตัว เพศผู้ 4 ตัว เกษตรกร 5 ราย
บ้านคุ้ม หมู่ 5 บ้านขอบด้ง หมู่ 14 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์(สันทราย)

กิจกรรมย่อยพื้นที่เฉพาะ

กิจกรรมประกันคุณภาพฟาร์มโคนม

โครงการกิจกรรมนาคารโค-กระบือ