งานพัฒนาสุขภาพสัตว์กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2 /2556
วันที่ 4 ก.ค. 56


 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ผ่าตัด - ทำหมัน ในสุนัขและแมว

 


เทศบาลตำบลแม่อาย 2 พ.ค. 56

ปศุสัตว์อำเภอฝางดูแลอย่างใกล้ชิด

ผ่าตัด - ทำหมัน วัดห้วยงูกลาง ต.สันทราย อ.ฝาง 24 เม.ย. 56


ยกออกทั้งหมดปศุสัตว์อำเภอไชยปราการ ร่วมฉีดวัคซีนในแมวรองนายกอบต.สันทรายเฝ้าสังเกตุการอย่างใกล้ชิด


ณ.สนามกีฬาอบต.สันทราย 20 มี.ค. 56


ณ.สนามกีฬาอบต.สันทราย 20 มี.ค. 56
สัตวแพทย์ควบคุมอย่างใกล้ชิด ณ อบต.แม่งอน 27 มี.ค. 56


กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนก
รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนก อบต.สันทราย

รณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคไข้หวัดนก อบต.แม่สูน


ทบทวนผู้ปฏิบัติงานก่อนออกปฏิบัติการพ่นยาฆ่าเชื้อ

ประชุมชี้แนะแนวทางปฏิบัติ

พ่นยาฆ่าเชื้อในจุดเสี่ยง


ทำความสะอาดตลาดสด พ่นยาฆ่าเชื้อ


กิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า

ผลงานปี 2554


คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2554
ณ ห้องประชุมเทศบาลเวียงฝาง
ลงทะเบียน บันทึกประวัติ

ปศุสัตว์ตำบลสันทรายร่วมงาน
บริการแก่สุนัขของวัด
บริการคราวละ 6 เตียงผ่าตัด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


วางยาสลบ

ทีมงานจก อบต.แม่สูน ฝาง/แม่อาย/ไชยปราการ

ทำหมันแมว

ทำหมันสุนัข

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์


ผสมเทียมโคนมโดยอาสาสมัครผสมเทียม

ตวจเยี่ยม บันทึกประวัติ ติดเบอร์หูโคนม

ผสมเทียมโดยเจ้าหน้าที่

กิจกรรมโครงการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่

กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคประจำตำบลสันทราย

นายก อบต.สันทรายร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ประตำบล

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคประจำตำบลแม่สูน

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมป้องกนและกำจัดโรคประจำตำบลแม่สูน

อบรมอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจำตำบลแม่สูน ปี 2554


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยกระบือ

ฉีดตรงนี้

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยกระบือ


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโคเนื้อ


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยโคนม
ประชุมชี้แจงแนวทางเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ

ยาฆ่าเชื้อสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


ซักซ้อมความเข้าใจ ระดมสมอง


เตรียมพร้อมอุปกรณ์พ่นยาฆ่าเชื้อ

เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง

ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด


น่าจะบินได้นะ


ซ้อมแผนป้องกันโรคระบาดสัตว์บนโต๊ะ เทศบาลเวียงฝาง

คณะกรรมการร่วมหลายฝ่าย

คณะกรรมการและผู้สังเกตการณ์

ผู้ป่วยสมมุติตามแผนซ้อมการป้องกันโรคสัตว์ติดคน

ทีมสอบสวนโรค
ทีมทำลายเชื้อโรค

ทีมทำลายเช้อโรค

ทีมทำลายสัตว์

เก็บตัวอย่างเพื่อส่งห้องปฏิบัติการ


กิจกรรมคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่

NID
เจาะเลือด บันทึกประวัติ ติดเบอร์หู  NID ร่วม จนท.ส่วนกลาง